School Samoli

Govt Senior Secondary School Samoli Rohru in India

Find it on the web